ENERGYHUB-SYSTEMET FÖR Flerfamiljshus

Så får du kontroll över energiförbrukningen i din fastighet

I takt med den allt snabbare elektrifieringen i samhället har effekt- och energitillgång blivit en stor fråga för boende i flerbostadshus. Allt fler ser det som självklart att energioptimera fastigheten för att på så sätt klara av och bidra till omställningen till hållbar och lokal energiproduktion samt laddning av elfordon. Kostnaden för nätanslutning, säkrings- och effektabonnemang har stigit kraftigt under de senaste åren och allt tyder på dessa kostnader kommer fortsätta att öka framöver. Att som fastighetsägare koppla greppet om den egna nätanslutningen kan därför ge stora vinster både för miljön och plånboken.

Vi vet att det är mycket frågor i början

Frågeställningarna för den som bygger, förvaltar eller bor i flerfamiljshus är många. Kan man utnyttja fastighetens befintliga kapacitet för att slippa dyra elnätavgifter och prishöjningar? När allt fler laddar sin elbil hemma, kommer annat i fastigheten så som tvättstuga och hissar fortsätta fungera som vanligt? Kan vi som redan har solceller och elbilsladdning få in allt i ett smartare system? Hur vet vi att det vi investerar i idag kan byggas ut och fortfarande fungera i framtiden? Kan en investering av rätt teknik rent av vändas till en ekonomisk fördel? En senare väckt fråga är hur man bäst hanterar effekttoppar med hjälp av eget batterilager.

Lägre energi- och driftskostnad ger ett högre fastighetsvärde

Ferroamps energiteknik reducerar energiförluster för dem som har solceller och elbilar. Genom att fasbalansera och erbjuda likströmsnät i fastigheter kan förlusterna reduceras med ca 30%. Det ger lägre energi- och driftskostnad och ett högre fastighetsvärde. Flerfamiljshuset blir framtidssäkert med ETT system för energilager, solceller och elbilsladdning.

EnergyHub-systemet tillgodoser det ökade behovet av effekt och el

Många har redan installerat solceller och/eller elbilsladdning och står nu beredda att ta nästa steg. Med Ferroamps system maximerar ni nyttan av solcellsinstallationen genom att begränsa behovet av inköp av el och genom att minska effektuttaget. En investering i Ferroamps teknik som fasbalanserar och kontrollerar effektuttaget skapar förutsättningar för ökad utbyggnad av bland annat elbilsladdning.

I Ferroamps system kopplar en central nod, EnergyHub, samman solceller, elbilsladdning och energilagring med de andra elförbrukarna i fastigheten. Detta sker primärt med likström (DC) som till skillnad mot växelström (AC) gör att energin överförs mer effektivt och med mycket små förluster.

EnergyHub ser automatiskt till att en del av den producerade energin lagras i batteriet för att kunna matas ut på kvällen när alla grannar kommit hem. Den egenproducerade energin används under den tid när lägenheterna använder mest el och minskar därmed både föreningens nätavgift och energikonsumtion. Genom att kontrollera när den producerade energin används blir den mer värd, samtidigt som belastningen på det publika elnätet minskar. Att vara effektsmart är hållbart!

Energilager ger tryggare försörjning och stora besparingar

Ett batterilager kan kopplas till nätanslutningen och fyllas på vid tider då elen är billigare. Det kan också kopplas till solel och bidra till att hantera förbrukningstoppar och tider då solproduktionen är lägre. Det finns redan idag applikationer som ger fastighetsägare möjlighet att tillämpa frekvensreglering och behovet och intresset för det växer snabbt. Avskrivningstiden för en investering i en solcells- och batterianläggning har idag gått ner från 20 år till 6-8 år.

Den energi som alstras när solen skiner kan användas direkt för drift i fastigheten eller för laddning av elbilar. Den kan också lagras i batterier för att användas vid tider då priset är högre och då det kan finnas kapacitetsbrist i elnätet. Om man köper el från elnätet då den är billigare (nattetid) och lagrar i egna batterier, sparar man helt enkelt pengar. Batterier har en enorm betydelse för att hantera detta, och det blir oerhört viktigt när man vill ladda fler bilar under förbrukningstoppar.

Funderar ni på att installera laddboxar?

Ofta uppstår många frågor när man funderar kring laddlösning för bostadsrättföreningar men det är långt ifrån så knepigt som man kan tro. Viktigt är dock att förstå skillnaden mellan last- och fasbalansering och skillnaden mellan att dela ström mellan laddpunkter i garaget och att balansera mellan faser och i hela fastigheten. Ferroamps system som vilar på patenterad teknologi är överlägset när det gäller fasfördelning. Fasfördelning används för att undvika förbrukningstoppar, för att klara huvudsäkringen och för att kunna bygga ut kapacitet för ökad elektrifiering med lösningar som sänker energikostnaden, mest vid effektabonnemang.

EnergyCloud ger dig kontroll över energin i din fastighet

Med EnergyCloud blir energianvändningen mer överskådlig och överraskningarna färre. Här får du inte bara reda på hur mycket energi som används, utan just hur den används. EnergyCloud ger möjlighet att analysera och visualisera produktion och användning vilket ger ett gediget beslutsunderlag för förändringar och effektoptimering.

Energigemenskaper – Sharing is caring

Genom att koppla samman flera EnergyHub-system kan flera fastigheter på ett kostnadseffektivt sätt dela energi- och effektresurser i ett lokalt likströmsnät. Tillsammans kan man utnyttja de bästa soltaken och dela på energin. Det gör att byggnader som inte har förutsättningar för att producera solenergi också kan inkluderas. Solenergin kan användas kollektivt av alla huskroppar i en förening.

För till exempel bostadsrättsföreningar är idag lagstiftningen så att varje huskropp måste ha sitt eget elnätsabonnnemang. Har du tre hus i en bostadsrättsförening har du alltså tre elnätsabonnemang. Om bostadsrättsföreningen vill investera i solceller och inte alla tre hustaken lämpar sig för solceller, kan det bli en knepig situation då solelen inte kommer hela föreningen tillgodo, utan endast de som bor i huset där solcellerna sitter. Med Ferroamps teknik, ett lokalt likspänningsnät, kan solenergin enkelt fördelas mellan husen. Solenergin kan kollektivt användas av alla i föreningen. Här finns stora ekonomiska nyttor och gör att fler bostadsrättsföreningar har möjlighet att investera i solceller.

Varför använder EnergyHub-systemet likström?

Argumentet för att använda likström till den här tekniken är att det ger styrbarhet i ändpunkterna. I ett växelströmsnät är det inte möjligt att styra solenergin som produceras till hus A, B eller C. Solenergin kommer istället flöda där spänningen är lägst och det kanske inte är där förbrukningen är. Likspänningsnätet ger möjlighet till styrbarhet och kontroll över vart energin tar vägen.

Kostnader att spara in

Ferroamps energiteknik ger lägre energi- och driftskostnad. Dessutom blir kostnaderna förutsägbara vilket ger er både full kontroll och ett ökat fastighetsvärde.

Sammanfattning av EnergyHub-systemet

Att koppla greppet om den egna nätanslutningen kan ge stora vinster både för miljön och plånboken. Här sammanfattar vi EnergyHub-systemets alla fördelar.