on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 
Vi erbjuder garanti på våra produkter

Garantipolicy

VILLKOR

Ferroamps produkter är tillverkade och testade utifrån högsta kvalitetsstandard av Ferroamp Elektronik AB (“Ferroamp” eller “vi“). Ferroamp erbjuder denna begränsade garanti för defekter som rör material eller utförande hos nya Ferroamp-produkter. Vi erbjuder garanti på våra produkter för defekter i material eller utförande under en period av fem år efter att produkten tagits i bruk, förutsatt att produkten anslutits till Ferroamp Energy Cloud System. Garantin gäller dock aldrig längre än sex år från det att produkten levererats av Ferroamp. Det åligger den ursprungliga köparen att informera sina kunder om tidsbegränsningen för garantin samt att garantin kan gälla under en kortare period än fem år för slutkunden på grund av begränsningen på sex år. Vår garanti för mjukvaruprodukter är begränsad till två år efter leverans.

Ferroamp reparerar eller byter ut alla produkter, med undantag för Batterisystemet för vilket Ferroamps leverantör är ensam ansvarig (se nedan), eller del av produkten som uppvisar defekter på grund av felaktigheter i utförande och/eller material under normal installation, användning, service och underhåll. Reparationer eller byten förlänger inte den ursprungliga garantiperioden. Om vi inte kan erbjuda något byte och en reparation inte är att rekommendera, eller inte kan göras inom rimlig tid, kan vi välja att göra en återbetalning motsvarande köpbeloppet.

Denna garanti är uttryckligen begränsad till reparation och byte av defekta delar mot delar med motsvarande eller större värde, enligt Ferroamps egen bedömning. Reparation, byte eller återbetalning är den enda påföljden som köparen erbjuds.

Villkor gällande priser, leverans och andra frågor återfinns i Distributionsavtalet.

GARANTI FÖR BATTERISYSTEMET UTFÄRDAD AV FERROAMPS LEVERANTÖR

Batteriet och batterihanteringssystemet benämns var för sig och tillsammans för “Batterisystemet“. Garantin för Batterisystemet erbjuds endast av Ferroamps leverantör av Batterisystemet. Leverantörens namn anges nedan och/eller i ett separat dokument. Vid fel på Batterisystemet ska Ferroamp, på begäran från kunden, som enda påföljd, tillhandahålla tillgängliga historiska användardata för Batterisystemet tillsammans med en skriftlig beskrivning av felets art och orsak.

BEGRÄNSNING

Denna garanti kan endast åberopas av den ursprungliga köparen för egen eller för dennes kunds räkning och kan inte överlåtas.

Garantin gäller inte i följande fall:

 • om instruktionerna i bruksanvisningen inte följs eller en reparation utförs av någon som inte är certifierad av Ferroamp;

 • om ändringar av den ursprungliga konstruktionen görs;

 • om skada uppstår till följd av elektrisk överbelastning;

 • om skada tillfogas genom felaktig installation, underhåll eller olämpligt handhavande;

 • om skada orsakas på grund av vatten;

 • om produkten används under andra förutsättningar än de som anges i bruksanvisning, produktblad osv.;

 • om produkten inte ansluts till internet och Ferroamps server, eller

 • skadas på grund av blixtnedslag eller andra händelser som ligger utom Ferroamps kontroll (force majeure).

Ferroamp har inget ansvar gentemot köparen, eller någon annan, för oförutsedda, särskilda eller indirekta skador, inklusive utan begränsning till, inkomstförlust, ersättning för personskada eller ekonomisk förlust, vare sig de grundar sig på avtal, garanti, vårdslöshet eller produktansvar.

SÅ LÄMNAR DU IN ETT SKADEANSPRÅK

För att Ferroamps garanti ska gälla måste ersättningsanspråket anmälas i enlighet med Ferroamps garantivillkor och beskrivet returförfarande följas. För garantiärenden ska Ferroamps kundservice kontaktas och följande information tillhandahållas på ett tydligt sätt:

 • kvitto eller annat bevis på datum och plats för köpet

 • fullständigt namn, kontaktuppgifter (inkl. telefonnummer och e-postadress)

 • produktens serienummer

 • beskrivning av problemet

 • bilder eller video som illustrerar problemet

Om ett ersättningsanspråk rör Batterisystemet hänvisas du till Ferroamps leverantör av Batterisystemet och anspråket behandlas enligt leverantörens garantivillkor.

Om någon annan produkt än Batterisystemet behöver avlägsnas för retur, är det kundens ansvar att på ett säkert sätt avlägsna och skicka produkten till Ferroamp på egen bekostnad.

Om felet kan avhjälpas genom byte eller reparation av en defekt del, och om demontering och återinstallation av delen inte kräver några specialkunskaper, kan Ferroamp begära att den defekta delen skickas till Ferroamp eller till av Ferroamp angiven plats. Ferroamp bedöms ha fullgjort sina skyldigheter avseende defekten när en korrekt reparerad del eller en ersättningsdel levererats till kunden.

Ferroamp returnerar produkten till kunden på Ferroamps bekostnad.

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up