on the other hand, human hair wigs are made from real human hair.

 
Three phase power reinvented

Fasbalansering

Ferroamps patenterade fasbalanseringsteknik ACE – Adaptive Current Equalization, möjliggör en effektivare användning av en fastighets elnätanslutning. EnergyHub ACE överför energi mellan fasledarna för att öka utrymmet mellan huvudsäkring och laster i huset. Detta utrymme kan antingen användas för att minska din huvudsäkring eller för att öka belastningen, till exempel för effektivare och snabbare elbilsladdning.

Traditionellt har laddningsreläer använts för att förhindra överbelastning av en fastighets huvudsäkringar. Laddningsreläer känner av tillförselströmmarna och kopplar bort en eller flera förvalda belastningar om den totala strömmen överstiger nätspänningsgraden. Förutom besväret att koppla bort laster kräver belastningsreläer noggrann planering av fasbalansen och urval av laster som kan kopplas från.

Dessa problem kan lösas med fasbalansering. Liknande ett elbelastningsutjämnande relä så kan fasbalanseringstekniken känna av matningsströmmar, men istället för att koppla bort belastningar under överströmssituationer, överförs istället energi mellan fasledarna och begränsar matningsströmmen. Ferroamps EnergyHub utnyttjar det faktum att hushållsinstallationer idag domineras av enfasbelastningar och har ofta en stor grad av asymmetri mellan trefasledarna. När en överström inträffar i en fasledare kommer det fortfarande att finnas utrymme i de återstående två fasledarna.

ACE – Adaptive Current Equalization
Fasbalansering

EnergyHub behöver inte någon information om vilka belastningar som finns i installationen, varför den är fullständigt transparent för befintliga laster. Som ett resultat är installationen mycket enkel eftersom den befintliga installationen inte behöver ändras. EnergyHub installeras enkelt som en ny trefasanordning.

Vid säkringstariff baseras elnätsavgiften på huvudsäkringens storlek, vilket är det som begränsar den effekt som kan tas ut från varje fasledare. Med hjälp av fasbalansering minskar belastningen på huvudsäkringen och därmed kan kostnaden sänkas. Alternativt kan belastningen öka och till exempel ge mer effekt på en fas vilket möjliggör upp till 3 gånger snabbare elbilsladdning.

Fördelar

Maximerar utnyttjande och säkerhet av befintlig installation
 • Maximerar användningen av huvudsäkringen genom att fastighetens alla laster jämnas ut
 • Maximerar egenanvändning av egenproducerad el
 • Snabbare elbilsladdning på befintlig huvudsäkring då utrymmet i alla tre faserna utnyttjas gemensamt
 • Eliminerar överbelastning av nätspänning
 • Utjämnar fastighetens obalans mellan faserna mot svaga elnät
 • Förhindrar överströmmar
Sänker kostnader och undviker dyra installationer
 • Minimerar säkringstariffen då enskilda höga enfaslaster som driver upp säkringsbehovet jämnas ut mellan faserna och behovet av huvudsäkringsnivå sänks
 • Förhindrar att en fastighet säljer sin solel på en fas och köper el på en annan fas
 • Undvika utbyggnad av större matningskablar för att möjliggöra elbilsladdning
 • Installeras enkelt som en ny trefasanordning

Kund case

Wallenstam installerar Feroamps EnergyHub i fastigheter för att förbereda för elbilsladdning, solenergi och energilagring

Med ombyggnationer i befintliga fastigheter genom åren har lasterna mellan faserna flyttas och kontrollen försvunnit. Hur ser belastningen ut? Är elabonnemanget överdimensionerat eller under dimensionerat? Kommer elbilsladdning kräva dyra utbyggnader av elnätsägaren? Wallenstam installerar Feroamps EnergyHub i fastigheter för att ta kontrollen, minska kostnaderna och förbereda för elbilsladdning, solenergi och energilagring.
Wallenstam

El- och energikostnader i flerbostadshus har länge varit en prioriterad fråga för fastighetsägare och BRF:er. De senaste åren har vi sett allt fler rubriker om att elnätet har nått sin kapacitetsgräns och med elbilarnas frammarsch har frågorna om energikapacitet och effekt landat överst på agendan:

 • Kommer elnätets effekt att räcka till när vi också ska ha elbilsladdning?
 • Kommer fastigheternas lokala elnät att räcka till?
 • Hur kan man utnyttja fastighetens befintliga kapacitet för att slippa dyra elnätavgifter och prishöjningar?

I äldre fastigheter som under årens lopp byggts om mellan bostäder, kontor och effektförbrukande restauranger har den planerade balansen mellan faserna försvunnit vilket medför att elabonnemangen är överdimensionerade med höga kostnader som följd. Detta är även ett problem i nybyggnationer där moduler monteras ihop enligt samma mall och samma laster belastar samma faser vilket ofta resulterar i ett överdimensionerat elabonnemang. Wallenstam investerar i Ferroamps EnergyHub för att balansera lasterna, utjämna behovet mellan faserna från elnätet och sänka kostnaderna. Dessutom är fastigheterna redo för elbilsladdning, solceller och energilagring.

https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/29f333d0-9be8-4a4d-882e-e549791504d9-10.14.57.png

Electricity. Reinvented.

Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga | Stockholm

Copyright ferroamp 2020. All rights reserved.

Scroll Up