FÖR DIG SOM Installatör

Nästa generations optimeringsteknik för solenergi

Vi befinner oss i början av en energiomställning. Med en snabbt ökande elektrifiering av samhället ökar även kraven på effekt och ett systemskifte väntar runt hörnet. Genom att driva på integreringen av elbilar, solceller och energilager är Ferroamp en viktig möjliggörare i omställningen. För installatörer finns här gott om affärsmöjligheter framöver.
I Sverige finns det idag tusentals fastigheter som behöver stärkas upp med solceller och elbilsladdning för att framtidssäkra effekt- och energiförsörjning. Med Ferroamps kunskap och systemlösningar har du möjlighet att erbjuda dina kunder effekt- och energioptimeringslösningar som är anpassade efter dina kunders önskemål. 
Du som installatör och kunskapsägare inom detta område gör det möjligt för fastighetsägare att ta kontroll över effekt, sänka energikostnaderna och nå klimatmål.

Fokus på nätanslutningen ger ekonomiska värden

Kapacitetsbristen i elnätet kommer bli alltmer tydlig, det vet vi. Som elkonsult har du nytta av att ta i beaktning att fastighetens anslutning till elnätet kommer bli begränsad och dyrare framöver, men med smart teknik och effektkontroll kan anslutningen göras till en resurs.
När den rent fysiska kapaciteten i det lokala elnätet blir begränsad under vissa perioder, kan många distribuerade energilager och flexibla elanvändare bidra till ett mer ekonomiskt alternativ än att lägga nya kablar och förhandla om tillstånd. Energilager kan användasbför lokala behov under större delen av året, men kan sedan erbjudas till elnätets tjänst vid behov.Det finns idag två exempel på detta i Stockholm och Upplandsregionen och dessa kan du läsa mer om detta här.

För detta behövs smarta fastigheter som kan variera sitt effektbehov och integreras med nya digitaliseringslösningar. I stället för att ha ett jättestort batteri i Örebro som bara löser de monumentala problem som finns i just Örebros elnät, så är det bättre att ha många batterier som arbetar tillsammans.
 Svenska kraftnät www.svk.se som driver det centrala elnätet har massor av användbar information och utbildning om hur systemet fungerar och på Kontrollrummet kan du se hur systemet ser ut just nu.

Styrbarhet är A och O för att optimera nätuttagen

Att bygga in kontroll på till exempel värmepumpar och laddinfrastruktur, tillsammans med kontrollerad solproduktion och energilagring i ett och samma system, skapar möjligheter. Styrbarheten är alltså A och O när lasterna ska samverka så att man får ett optimerat nätuttag. 
När styrmöjligheterna väl byggts in både ser och förstår man hur elen i fastigheten används, inte bara hur mycket som används. Den vetskapen kan i sig användas som ett verktyg för att vara mer förberedd och framför allt flexibel inför det som väntas längre fram, när efterfrågan och tillgång på el ser helt annorlunda ut idag. När du har kontroll och kan styra hur mycket energi du använder under givna stunder så har du skapat en resurs som både sänker kostnaden under normal drift men som också ger en extra intäkt och flexibilitet när elnätet kommer att behöva det.

Energigemenskaper, vi kallar det PowerShare

Om en fastighet i till exempel Allmännyttan har ett system med flera olika anslutningar där de boende har egna elmätare kan flera EnergyHub-system kopplas samman. Det blir då möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt dela energi- och effektresurser mellan flera fastigheter via ett lokalt likströmsnät. Genom att utnyttja de bästa soltaken och dela på energin ökar egenanvändningen av producerad energi, nyttan med ett energilager fördelas mellan fler byggnader och fastighetsägaren får därmed kontroll på de anslutna byggnadernas effektuttag.

Om en fastighet i till exempel Allmännyttan har ett system med flera olika anslutningar där de boende har egna elmätare kan flera EnergyHub-system kopplas samman. Det blir då möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt dela energi- och effektresurser mellan flera fastigheter via ett lokalt likströmsnät. Genom att utnyttja de bästa soltaken och dela på energin ökar egenanvändningen av producerad energi, nyttan med ett energilager fördelas mellan fler byggnader och fastighetsägaren får därmed kontroll på de anslutna byggnadernas effektuttag.

Byggnader som inte har förutsättningar för solel kan inkluderas för bättre ekonomisk nytta och mindre stress för elnätet. Poängen är att solenergin kollektivt ska kunna användas av alla de boende. Här finns stora ekonomiska nyttor och gör att fler av de boende har möjlighet att investera i solceller. Tekniken öppnar också upp för nya affärsmodeller med effektiviseringstjänster och energihandel.

Ferroamps system gör lika stor nytta vid nybyggnation som vid ”renovering” Det är vanligt att vid upprustning av fastigheter välja att göra en IMD (Individuell Mätning och Debitering) att då inse att hela systemet behöver kopplas om. Vi bistår gärna, kontakta oss på sales@ferroamp.com

Håll koll på nätanslutningen

För dig som jobbar med lite större fastigheter och anläggningar är det viktigaste att ni håller koll på nätanslutningen. Gör du det så finns det nya affärsmöjligheter för dig som solcellsintegratör och/eller installatör. I takt med ökad elektrifiering möjliggörs nya affärsmodeller vilket kan ge dig återkommande försäljning. Detta gäller exempelvis när fler komponenter ska integreras i fastigheten, t.ex. energilager eller elbilsladdare, eller om en solelanläggning ska byggas ut. Jobbar du med styr och – regler eller fastighetsautomation så kommer du på sikt, om du inte redan är där, behöva implementera Ferroamps styr- och övervakningslösningar. Att mäta är att veta, men det handlar också om att göra något av det man vet. Här kommer våra lösningar in; Styrning och mätning som inte bara behandlar vårt system utan också om att få till ett samspel mellan flera olika system i fastigheten.

Thomas i Slite beslöt sig för att installera Ferroamp’s EnergyHub-system

Kontrollerbar och flexibel elförbrukning

Skillnaden mellan andra tillverkare och Ferroamp är byggsättet med likströmsnätet vilket möjliggör centralt uppkopplad styrning. Om man bara jämför teknik som omvandlar solel så blir skillnaderna mindre. Fördelarna med EnergyHub är idag viktigare för kunder som har eller riskerar få problem med huvudsäkringen. Kostnader för nätanslutningen har stigit under de senaste åren och mycket tyder på att den kommer fortsätta öka. En elförbrukning som är kontrollerbar och flexibel vid varje anslutning kommer bli allt viktigare och då kommer investeringen i EnergyHub-tekniken bli mer värd.
 En av de största fördelarna med EnergyHub-systemet är att du som kund, installatör eller driftstekniker, kan hantera systemet via en lättöverskådlig plattform. Traditionell teknik som bygger på att olika produkter ska utföra olika delar av balansering av energianvändningen, blir svårare att samordna. I EnergyHub systemet får du översikt och kan hantera alla delar från ett gränssnitt. Dina instruktioner tas om hand automatiskt och skulle behoven förändras, så ändrar du på ett ställe. Om du vill att andra laster i fastigheten ska påverkas av din solelproduktion och investering i energilager, så kan EnergyHub systemet hjälpa till med strömmande data till lokal styrning som ökar egenanvändning och sänker din nätavgift.

Planera ditt EnergyHub-system

Ferroamp erbjuder utöver en mängd produkter och tjänster också skräddarsydda dimensioneringsinstrument så att du som installatör enkelt ska kunna planera vad ni behöver samt hur ni kan specificera Ferroampsystem för era anläggningar. Allt du behöver för att kunna dimensionera, designa och installera EnergyHub-systemet finns här.

Så här köper du Ferroamps system

Ferroamps system och produkter köper du smidigt via grossist. Förutom leveranssäkerhet och samordnade transporter till dina anläggningar erbjuder grossisten ofta finansieringslösningar, bredare utbildningar, support och hjälp med dimensionering. Flera grossister erbjuder lojalitetsprogram och har kännedom om pågående upphandlingar och projekt. Vi på Ferroamp deltar ofta i grossisternas utbildningar och bistår vid behov såväl vid införsäljning av projekt som vid platsbesök hos din kund. På vår hemsida erbjuder vi dimensioneringsverktyg, teknisk support och därtill tjänster för analys, förstudier och förlängd garanti. Ring eller maila oss gärna. Produkter köper du via någon av våra grossister!

Maila oss på sales@ferroamp.com för att få råd om hur du bäst blir leverantör av Ferroamp, Nilar, PSM och Pylontech. Våra Grossister hittar du här

Tänk system från början

Under en längre tid har solceller, energilager, växelriktare och elbilsladdare installerats som enskilda funktionslösningar utan tanke att koppla ihop dem. Det riskerar att begränsa möjligheterna!

Skalbar funktionalitet

En elförbrukning som är kontrollerbar och flexibel vid varje anslutning blir allt viktigare. Här erbjuder Ferroamps EnergyHub-system unik skalbarhet i såväl funktion som kapacitet.

Lokala flexibilitetsmarknader

När den rent fysiska kapaciteten i det lokala elnätet blir begränsat under vissa perioder, kan många distribuerade energilager och flexibla elanvändare bidra till ett mer ekonomiskt alternativ än att lägga nya kablar och förhandla om tillstånd.

Överskådlig inblick i elsystemet

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. I kontrollrummet hos Svenska kraftnät kan du se hur systemet ser ut just nu.

Planera ditt EnergyHub-system

Allt du behöver för att kunna dimensionera, designa och installera EnergyHub-systemet finns här.

Så handlar du Ferroamps system & produkter

Ferroamps system och produkter köper du smidigt via Grossistledet. Förutom leveranssäkerhet och samordnade transporter till dina anläggningar erbjuder grossist ofta finansieringslösningar, bredare utbildningar, support och hjälp med dimensionering.