Ferroamp-systemet

Med dynamisk fas- och lastbalansering får du en jämn och snabb elbilsladdning samtidigt som du skyddar huvudsäkringen och undviker effekttoppar. 

Ferroamp-systemet ger dig en intelligent växelriktare med minimala omvandlingsförluster. Likströmsnätet ger dig maximala möjligheter att styra hur solelen används.

Utnyttja utrymmet i fastighetens elsystem bättre genom att jämna ut förbrukningen över samtliga tre faser. Undvik överbelastning vid t. ex elbilsladdning eller minska huvudsäkringen och kostnaden för anslutningen till elnätet.

Ett modulärt system som kan byggas ut efter behov och som kontinuerligt uppdateras med nya funktioner över internet.

Genom Ferroamps smarta styrning kan batterier användas både för att ladda med el från solceller eller från elnätet när elen är billig. Använd sedan elen när priset är högt eller för att kapa egna effekttoppar.

Ferroamp-systemet

Med dynamisk fas- och lastbalansering får du en jämn och snabb elbilsladdning samtidigt som du skyddar huvudsäkringen och undviker effekttoppar. 

Ferroamp-systemet ger dig en intelligent växelriktare med minimala omvandlingsförluster. Likströmsnätet ger dig maximala möjligheter att styra hur solelen används.

Utnyttja utrymmet i fastighetens elsystem bättre genom att jämna ut förbrukningen över samtliga tre faser. Undvik överbelastning vid t. ex elbilsladdning eller minska huvudsäkringen och kostnaden för anslutningen till elnätet.

Ett modulärt system som kan byggas ut efter behov och som kontinuerligt uppdateras med nya funktioner över internet.

Genom Ferroamps smarta styrning kan batterier användas både för att ladda med el från solceller eller från elnätet när elen är billig. Använd sedan elen när priset är högt eller under för att kapa egna effekttoppar.

Ferroamp-systemet innebär ett nytt sätt att tänka på fastighetsel. I stället för att titta på varje funktion för sig ger vi fastigheten en flexibel och styrbar infrastruktur som kan hantera både dagens och morgondagens behov.

Med ett likströmsbaserat mikronät går det att koppla in både produktion och batterier som du övervakar i realtid och styr i en molntjänst. På det sättet får du kontroll över elnätsanslutningen och gör fastigheten till en aktiv nod i elsystemet.

Mindre omvandlingsförluster

Eftersom både solceller och energilager går på likström minskar omvandlingsförlusterna. Även andra laster som elbilen, datorer, vitvaror och LED-belysning använder likström och kan på sikt kopplas direkt till likströmsnätet och integreras i det öppna systemet.   

Hjärnan i systemet är EnergyHub som kopplar samman solsträngsoptimerare  och batteri via likströmsnätet. EnergyHub motsvarar routern i ett datanät och samlar styrningen av elkomponenterna i fastigheten till ett ställe. EnergyHub fungerar som växelriktare till både solcellerna och batteriet och eftersom omvandlingen och styrningen sker på samma plats minimeras omvandlingsförlusterna och den funktionella och ekonomiska nyttan maximeras.

Effektivare elanvändning

Genom sin unika fasbalansering möjliggör EnergyHub en effektivare användning av elen som skapar utrymme innanför huvudsäkringen. 

Det gör det möjligt att till exempel installera elbilsladdare som kan ladda säkert och effektivt utan att störa annan aktivitet i fastighetens elsystem. Det kan också göra det möjligt att välja en lägre huvudsäkring för att minska avgiften till elnätsägaren.

Redo för framtiden

Systemet kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter. Genom sin modulära struktur går Ferroamp-systemet enkelt att expandera med fler solpaneler eller ökad lagringskapaciteten. Funktionaliteten i systemet uppdateras också kontinuerligt över internet på samma sätt som en smartphone.

Elmarknaden är under konstant förändring. Affärsmodeller utvecklas nu där fastigheter kan bidra med stabiliserande tjänster till elnätet. Snart kan elbilsladdning hemma göras effektivare med likströmsteknik och elbilen i sig användas som ett mobilt energilager. 

Ferroamp ger dig som fastighetsägare ett enhetligt system där du kan integrera nya funktioner och få full kontroll över din elnätsanslutning. Det skapar också ett mer hållbart elsystem där varje fastighet blir en aktiv del med möjlighet att styra både elproduktion och elkonsumtion. Det gör systemet mer redundant och möjliggör omställningen till ett fossilfritt energisystem.   

Systemets olika delar

01
Solsträngsoptimerare
Ferroamps solsträngsoptimerare, används för att ansluta solpaneler till Ferroamp-systemet och är marknadsledande avseende prestanda i form av verkningsgrad och säkerhet. Modellen med fristående SSO:er för inkoppling ger systemet flexibilitet så att man enkelt kan bygga ut och integrera fler solpaneler i systemet vid behov.
02
EnergyHub
EnergyHub är hjärnan i systemet och fungerar som växelriktare för både solceller och batteri. EnergyHub mäter och styr när solel ska användas i huset, när överproduktion ska ladda batteriet och när den ska exporteras till elnätet. Den är bidirektionell och fungerar även som en likriktare så att batteriet kan laddas från elnätet när elpriset är lågt.
03
Likströmsnätet
Genom att utnyttja likströmsnätet undviker Ferroamp-systemet omvandlingsförluster mellan solceller och batteri som annars sker när solelen måste omvandlas till växelström och tillbaka till likström i batteriet. Det är likströmstekniken som gör systemet flexibelt, styrbart och skalbart.
04
Fasbalansering
Fasbalansering hanterar obalanser i fastighetens elsystem genom att automatiskt flytta ström mellan faserna. Det möjliggör en effektivare elanvändning så att du inte behöver ha en högre huvudsäkring, och där med högre nätkostnader, än nödvändigt.
05
Batteri
Med Ferroamps smarta styrning blir batteriet ett flexibelt verktyg i elsystemet som ger dig både funktionell och ekonomisk nytta. Det ger dig kontroll över din elanslutning och bidrar till att avlasta det hårt ansträngda elnätet.
06
EnergyCloud
I den molnbaserade portalen EnergyCloud får du högupplöst realtidsdata som ger överblick och insikter om hur din elanvändning ser ur. Här ställer du också in och anpassar systemet efter dina behov. Med öppna API:er kan Ferroamp-systemet integreras med andra tjänster så att du som kund kan utnyttja de möjligheter som skapas i det nya elnät som nu växer fram.
07
Elbilsladdning
Genom att Integrera laddboxen med Ferroamp-systemet kan du styra elbilsladdningen från EnergyCloud och utnyttja dynamisk lastbalansering och fasbalansering för att skydda huvudsäkringen, kapa effekttoppar och ladda när elen är som billigast eller enbart när det finns överskott av solel.

Hitta en installatör nära dig!

Sök på kartan efter en installatör i ditt närområde

”På Ferroamp utvecklar vi lösningar som ger fastighetsägaren makten i det nya energilandskapet. När konsumenten får kontroll över sin elnätsanslutning minskar även belastningen på elnätet och hastigheten i elektrifieringen kan öka.”

- Björn Jernström, grundare och CTO, Ferroamp