För bostadsrättsföreningar

Kapa kostnader och ta kontroll över elanvändningen

Se semiariet om hur Ferroamp kan hjälpa din BRF

Se webbseminariet där vår expert Mats Karlström förklarar fördelarna med Ferroamp-systemet och hur det kan förbättra er fastighetsekonomi. 

Fyll i din mejladress och få tillgång till seminariet:

Hur sparar en bostadsrättsförening pengar med Ferroamp-systemet?

Ferroamp-systemet

Ta kontroll över er nätanslutning och minska elkostnaderna för både bostadsrättsföreningen och era medlemmar. Koppla ihop solceller, batterier och elbilsladdning med Ferroamps styrbara likströmsnät som ger minimala energiförluster.

I ett enhetligt system får ni överblick och insikter om elanvändningen i fastigheten och möjlighet att agera efter nya behov och förutsättningar på en föränderlig elmarknad.

Varför Ferroamp?

Kundcase

En smart växelriktare till solcellerna

Med Ferroamp-systemet får ni en intelligent växelriktare till era solceller. Likströmstekniken ger mindre omvandlingsförluster och styrbarheten gör det möjligt att till större del utnyttja den egna produktionen inom fastigheten i stället för att sälja ut på nätet.

Komplettera med batteri för att använda solelen när den behövs som bäst.

Lägre elnätsabonnemang med fasbalasering

Den fasta avgiften till elnätsbolaget baseras på storleken på huvudsäkringen. Ferroamps unika fasbalansering jämnar ut obalanser mellan faserna i elsystemet så att utrymmet innanför säkringen kan användas mer effektivt och storleken på säkringen kan begränsas. 

Kapa förbrukningstoppar och öka egenanvändning av solel med ett batteri

Med Ferroamp-systemets smarta styrning blir batterilagring ett flexibelt verktyg i fastigheten. Kapa förbrukningstoppar och maximera egenanvändningen av solenergi.

Förbrukningstoppar blir kostsamma om föreningen har effektabonnemang och återbetalningstiden för solcellerna kortas om mer av den egna produktionen kan användas i fastigheten istället för att säljas ut på elnätet.

Effektivare elbilsladdning

När elbilsladdning installeras i fastigheten blir det allt viktigare att utnyttja kapaciteten på ett effektivt sätt. För att elbilsladdning ska starta och inte avbrytas när den kommit i gång krävs att det finns ledigt utrymme på samtliga faser i fastighetens elsystem.

Fasbalansering gör att utrymmet inom huvudsäkringen utnyttjas bättre så att fler kan ladda samtidigt. Det ger en snabbare och smidigare elbilsladdning.

Ett batteri i systemet kan också användas för att kapa de förbrukningstoppar som kan uppstå om många bilar laddas samtidigt.

Dela energi mellan byggnader med PowerShare

Genom att koppla i hop Ferroamp-system i flera byggnader med ett PowerShare kan solenergi delas utan att det behöver gå via elnätet. Ni slipper överföringsavgifter och energiskatt och kan utnyttja de bästa taken för att försörja hela föreningen. 

Det gör solcellsinstallationen lönsammare och kan göra det möjligt att klara sig med färre paneler för att täcka föreningens behov.

Med ökad egenanvändning minskar också belastningen på elnätet och föreningen kan bli en flexibel resurs. 

0
0
Fasbalansering

Frigör utrymme innanför huvudsäkringen

Likströmsnätet

Ger styrbarhet och minskar energiförlusterna

Detaljerad realtidsdata

Ger överblick över elanvändningen och möjliggör effektivisering

Modulär uppbyggnad

Bygg ut systemet när behoven förändras

Uppdateras automatiskt

Kontinuerliga mjukvaruuppdateringar ger tillgång till nya funktioner

HSB BRF Trim

Kundcase

Antal lägenheter

56 st

Solanläggning

80 solcellspaneler

Solsträngsoptimerare

4 st

Växelriktare

EnergyHub på 28 kW

Årsproduktion

Ca 28 000 kWh

Styrelsen får nu ett fantastiskt beslutsunderlag för att kunna optimera åtgärderna framåt så att man varken över- eller underdimensionerar. Eftersom Ferroamp-systemet är skalbart och flexibelt går det ju att anpassa i takt med att behoven uppstår. Det är helhetstänket som ger en framtidssäker lösning

Robert Wass, verksamhetsområdeschef för projektstöd på HSB Bostad

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att boka en personlig demonstration av systemet eller för att komma i kontakt med en kvalificerad installatör för dimensionering, projektering och prisförslag.

Vanliga frågor

Både solceller och batterier använder likström så likströmsnätet minskar omvandlingsförlusterna mellan dem och ger dessutom möjlighet att enkelt styra elflöden.  Dessutom drivs nästan all elektronik i våra hem av likström. LED-belysning, fläktar, kylskåp,TV, dator m.m är idag försedda med likriktare för att göra om växelströmmen från vägguttaget till likström i apparaten. Även elbilar använder likström.  Genom att bygga en likströmsinfrastruktur  möjliggör vi för att i framtiden koppla in fler likströmskomponenter direkt till likströmsnätet. Detta kommer möjliggöra kraftigt minskade energiförluster och effektivare och smartare energianvändning.

PowerShare är Ferroamps patenterade teknik för att dela el mellan byggnader.
Ett PowerShare kopplar ihop EnergyHub-enheterna i flera olika Ferroamp-system med egna elnätanslutningar i ett nätverk.  Detta ger dig möjligheten att dela på el från solpanelerna och lagringskapaciteten i batterierna mellan flera byggnader. Fördelningen av elen kan vi sedan styra smart i likströmsnätet utifrån de mätvärden vi samlar in från respektive elnätsanslutning. 

Du behöver inte byta ut din solcellsanläggning för att installera Ferroamp-systemet. Du kan komplettera din anläggning med en EnergyHub för att få tillgång till dynamisk fasbalansering, smart mätning av import, export, energianvändning m.m. samt för att styra och agera lastvakt/effektvakt åt laddboxar för elbilar. Du kan även ansluta ett eller flera batterier för att styra förbrukning och lagring. Vill du också ansluta solcellerna till Ferroamp-systemet så kan du  komplettera med solsträngsoptimerare koppla in solelproduktionen till systemet.

Ett batteri ger dig som användare en rad möjligheter och friheter. Du kan öka egenanvändningen av solel genom att ladda batteriet på dagen och att ladda ur det när solpanelerna slutar producera. Batteriet kan också laddas från elnätet nattetid när elpriserna generellt är lägre för att laddas ur under morgonen när priserna är högre. Du kan även hålla nere effektuttaget från elnätet genom att kapa effekttopparna och ladda ur när förbrukningen i fastigheten är som högst.  Med ett batteri går det även att genom aggregatorer vara med på Svenska kraftnäts frekvensregleringsmarknad. Detta innebär att en del av batteriets kapacitet görs tillgänglig för att vara med och hjälpa till att hålla frekvensen på elnätet vilket kan vara lukrativt.

Ferroamp EnergyHub ska installeras i ett väderskyddat utrymme fritt från kondens. Eftersom den drivs av en fläkt som har ungefär samma ljudnivå som en stationär dator och genererar en viss värmelast så kan den med fördel installeras i exempelvis ett garage, källare, vind eller förråd för att undvika störande ljud.

Boka digital demo av Ferroamp-systemet