Användarguide

Lär dig mer om hur ditt Ferroamp-system fungerar och anpassa det efter dina behov för att maximera nyttan med solceller, batterier och elbilsladdning.

Solproduktion i
Ferroamp-systemet

I EnergyCloud kan du följa solproduktionen i realtid och följa hur mycket el du exporterar till eller importerar från elnätet. Du får en överblick över hur mycket de olika solsträngarna producerar och hur produktionen ser ut över tid.

Om solproduktion

Det finns en mängd olika parametrar som påverkar vilken elproduktion som solcellerna levererar. Solens position i förhållande till panelerna, molnighet, temperatur, vind, skuggor och nedsmutsning är alla faktorer som påverkar vilken effekt som fås från panelerna. Läs mer om hur olika faktorer spelar in.

Det här beror på att Ferroamps solsträngsoptimerare mäter den solcellseffekt och energi som kommer in på optimerarens kontakter, det som sedan matas ut på växelströmsnätet i huset minskar med ca 3-4% på grund av förluster i optimerare, kablar och växelriktare.

SSO off-line-larmet kontrollerar  att solsträngsoptimerarna rapporterar data till EnergyHub:en. Larmet skickar mail om en eller flera SSO:er har slutat leverera data. Läs mer om hur larmet fungerar.

Kort introduktion till hur produktion av solenergi presenteras i EnergyCloud och hur man kan läsa av graferna i olika vyer. 

Innehåll:
0.00 Introduktion
0.30 Dashboard
3.20 Energivyn
4.35 Effektvyn
5.40 Solsträngsvyn

Batteriinställningar i EnergyCloud

Ett batteri kan användas på många olika sätt i Ferroamp-systemet. I EnergyCloud kan du ställa in hur du vill att batteriet ska arbeta och även schemalägga olika aktiviteter. 

Om batterier

De flesta batterier på marknaden behöver ibland aktivera vissa funktioner för att säkerställa en bra funktion och få en lång livslängd. De här funktionerna utförs t ex för att balansera de ingående cellerna i batteriet eller för att kalibrera laddningsmätningen (SOC). Cellbalansering kan göras genom att ställa in att batteriet ska ladda med en fast, relativt låg effekt till 100%. När batteriet väl är fulladdat kan det stå fulladdat i ca 24 timmar fortsatt inställt på att laddning

Self Consumption används för att  öka egenanvädningen av egenproducerad solel. Batteriet laddas då med överskott från solelproduktionen och laddas ur när det är underskott på solelproduktion. I EnergyCloud görs inställningen genom att sätta tröskelvärden för import och export. Läs mer om hur Self Consumtion fungerar.

Peak Shaving används för att jämna ut effektuttaget från elnätet genom att kapa effekttoppar i förbrukningen. Batteriet laddas då med el från både solcellerna och elnätet och används när den egna förbrukningen är som högst. I EnergyCloud görs inställningen genom att sätta tröskelvärden för import och export. Läs mer om hur Peak Shaving fungerar.

Default-läget används när du vill ladda i eller ladda ur ett batteri med en bestämd effekt vid en viss tidpunkt. Det kan schemaläggas till exempel för att ladda batteriet när elen är som billigast under dygnet och ladda ur när det är som dyrast. Läs mer om hur Default fungerar. 

Schemaläggning ger dig möjlighet att ställa in systemet så att olika driftsinställningar tillämpas vid olika tider och på olika dagar under veckan. Läs mer om hur schemaläggningsfunktionen fungerar.

Lär dig mer om hur man använder ett batteri i Ferroamps-systemet. Oscar visar hur man ställer in i och urladdning och hur man kan använda batteriet för att maximera egenanvändningen av solel, kapar effekttoppar och hur man schemalägger olika funktioner.

Innehåll:
0.00 Introduktion
0.30 Grundinställningar
1.40 Default-läge
2.40 Self Consumtion – egenanvändning av solel
4.30 Peak Shaving – kapa effekttoppar
6.15 Scheduling – planera för optimal användning

Fasbalansering

Utnyttja Ferroamps dynamiska fasbalansering (ACE) för att skydda huvudsäkringarna och för en effektiv och smidig elbilsladdning. Inställningarna görs i EnergyCloud.

Om fasbalansering

Fasbalansering, även kallat ACE (Adaptive Current Equalization), innebär att EnergyHub flyttar ström mellan de tre inkommande faserna i fastigheten för att den förbrukade strömmen i fastigheten ska vara jämnt fördelad mellan faserna. Den motverkar på så sätt fasobalanser som uppstår när en av faserna är högre belastad som en följd av att många elektriska komponenter har installerats på samma fas. Läs mer om fasbalansering.

Om fasbalansering ska användas för att skydda huvudsäkringen ska strömströskelvärdet i EnergyCloud ställas på cirka 70-80 procent av storleken på huvudsäkringen. Om fasbalansering används för att göra plats för elbilsladdning rekommenderar vi att strömtröskelvärdet sätts minst 8A under nivån på huvudsäkringen. Läs mer om inställning av fasbalansering.

Kort introduktion till hur du använder i Fasbalansering och hur du ställer in det i EnergyCloud.

Innehåll:
0.00 Introduktion
0.20 Så funkar fasbalansering
1.00 Läs av belastningen på faserna
1.50 Realtidsvyn
2.15 Ställ in nivå för fasbalansering
3.25 Elbilsladdning med fasbalansering

Elbilsladdning med Ferroamp

Fasbalansering ger utrymme till elbilsladdning i fastighetens elsystem. Elbilsladdning kan också helt integreras och styras i EnergyCloud genom något som kallas OCPP. Då kan man förutom fasbalansering också lastbalansera för att minska effektuttaget eller välja att bara ladda bilen med egen producerad solel. 

Om elbilsladdning

Alla växelströmsladdare fungerar tillsammans med Ferroamp-systemet. För full integration där elbilsladdningen kan styras från EnergyCloud krävs att laddboxen är kompatibel med kommunikationsprotokollet OCPP 1.6-J. Läs  mer om OCPP och vilka laddboxar som är kompatibla.

Genom att koppla laddboxen till Ferroamp-systemet så blir laddboxen en del av den optimerade styrningen som även kan innefatta batterier och solpaneler vilket ökar möjligheterna till en smart elanvändning i fastigheten.

Du får en överblick över samtliga komponenter systemet och kan  på ett enkelt sätt se till att solpaneler, batteri och elbil och elnätsanslutningen jobbar med varandra och inte mot varandra. Se film som förklarar fördelarna.

Ferroamp-systemet kan styra laddboxar för laddning av elbilar genom kommunikationsprotokollet OCPP 1.6-J. 

Kommunikationen sker genom det lokala nätverket i fastigheten. För att kunna styra din laddbox i Ferroamp-systemet krävs det att laddboxen har implementerat lokal OCPP 1.6-J korrekt samt att laddboxen tillåter att ett externt system styr laddningen av bilen.

Styrning av laddboxen sker då i webportalen EnergyCloud. Notera att det innebär att det ersätter styrningen i laddboxens egen app. Beroende på laddboxtillverkare begränsas eller upphör funktionaliteten i laddboxens app.

Se filmen ”Elbilsladdning med OCPP: Del 3: Inställningar” eller läs mer om hur OCPP fungerar.

Lär dig mer om hur elbilsladdning med OCPP fungerar i EnergyCloud och hur man gör inställningarna.

Innehåll:
0.00 Introduktion
0.10 Skydda huvudsäkringen
0.36 Begränsa importen från nätet
1.05 Fasbalansera
2.05 Ladda med solel
2.35 Schemaläggning

Felsökning i Ferroamp-systemet

Om något i Ferroamp-systemet inte fungerar följer du åtgärdstrappan nedan.

Åtgärdstrappa

Sök svar i Kunskapsdatabasen. Där finns beskrivningar av olika typer av fel som kan uppkomma och i Driftstatus kan du se om det är några allmänna störningar som kan orsaka problemen.

Många av de fel som tillfälligt kan inträffa löses enkelt genom att både uppkopplingen mot nätet och själva EnergyHub startas om.

Starta om routern enligt tillverkarens anvisningar.

Starta om EnergyHub enligt följande:

1. Bryt strömmen från elnätet till EnergyHub. Det finns ofta en separat brytare som är märkt EnergyHub, Microgrid eller liknande. Om det inte finns en sådan brytare kan fastighetens huvudbrytare användas. 

2. När brytaren slås av ska displayen på EnergyHub slockna. 

3. Vänta 5 minuter. 

4. Slå på brytaren igen

Om en omstart inte löser problemet kontaktar du den installatör som installerat systemet. 

Ferroamps support riktar sig till installatörer och för att det ska fungera smidigt behöver vi kontakt med en installatör på plats för att kunna lösa problemet.

Om du av någon anledning inte vet vem som installerade systemet eller om installatören av någon annan anledning inte går att kontakta går det att skicka in ett ärende via formulär.