Användarguide

Lär dig mer om hur ditt Ferroamp-system fungerar och anpassa det efter dina behov för att maximera nyttan med solceller, batterier och elbilsladdning.

Solproduktion i
Ferroamp-systemet

I EnergyCloud kan du följa solproduktionen i realtid och följa hur mycket el du exporterar till eller importerar från elnätet. Du får en överblick över hur mycket de olika solsträngarna producerar och hur produktionen ser ut över tid.

Om solproduktion

Det finns en mängd olika parametrar som påverkar vilken elproduktion som solcellerna levererar. Solens position i förhållande till panelerna, molnighet, temperatur, vind, skuggor och nedsmutsning är alla faktorer som påverkar vilken effekt som fås från panelerna. Läs mer om hur olika faktorer spelar in.

Det här beror på att Ferroamps solsträngsoptimerare mäter den solcellseffekt och energi som kommer in på optimerarens kontakter, det som sedan matas ut på växelströmsnätet i huset minskar med ca 3-4% på grund av förluster i optimerare, kablar och växelriktare.

SSO off-line-larmet kontrollerar  att solsträngsoptimerarna rapporterar data till EnergyHub:en. Larmet skickar mail om en eller flera SSO:er har slutat leverera data. Läs mer om hur larmet fungerar.

Kort introduktion till hur produktion av solenergi presenteras i EnergyCloud och hur man kan läsa av graferna i olika vyer. 

Innehåll:
0.00 Introduktion
0.30 Dashboard
3.20 Energivyn
4.35 Effektvyn
5.40 Solsträngsvyn

Batteriinställningar i EnergyCloud

Ett batteri kan användas på många olika sätt i Ferroamp-systemet. I EnergyCloud kan du ställa in hur du vill att batteriet ska arbeta och även schemalägga olika aktiviteter. 

Om batterier

För att ett batteri ska hålla en optimal prestanda över tid måste cellerna balanseras med jämna mellanrum. 

  • Batterier från Pylontech sker ungefär var tredje månad eller vid behov. Sker genom att batteriet laddas upp till 100 procent oavsett vilken SOC gräns som är inställd. Det kommer sedan pulsera vid full laddning udner balanseringsperioden.
  • Batterier från PSM sker ungefär en gång i månaden genom att batteriet genomför en full laddcykel (laddar först 0-100 % och sedan 100 – 0 %) oavsett vilken SOC gräns som är inställd.  

Balansering sker nattetid mellan 01:00 och 04:00 för att minimera störningen. 

  •  

Self Consumption används för att  öka egenanvädningen av egenproducerad solel. Batteriet laddas då med överskott från solelproduktionen och laddas ur när det är underskott på solelproduktion. I EnergyCloud görs inställningen genom att sätta tröskelvärden för import och export. Läs mer om hur Self Consumtion fungerar.

Peak Shaving används för att jämna ut effektuttaget från elnätet genom att kapa effekttoppar i förbrukningen. Batteriet laddas då med el från både solcellerna och elnätet och används när den egna förbrukningen är som högst. I EnergyCloud görs inställningen genom att sätta tröskelvärden för import och export. Läs mer om hur Peak Shaving fungerar.

Default-läget används när du vill ladda i eller ladda ur ett batteri med en bestämd effekt vid en viss tidpunkt. Det kan schemaläggas till exempel för att ladda batteriet när elen är som billigast under dygnet och ladda ur när det är som dyrast. Läs mer om hur Default fungerar. 

Schemaläggning ger dig möjlighet att ställa in systemet så att olika driftsinställningar tillämpas vid olika tider och på olika dagar under veckan. Läs mer om hur schemaläggningsfunktionen fungerar.

Lathund för batteriinställningar

Lär dig mer om hur man använder ett batteri i Ferroamps-systemet. Oscar visar hur man ställer in i och urladdning och hur man kan använda batteriet för att maximera egenanvändningen av solel, kapar effekttoppar och hur man schemalägger olika funktioner.

Innehåll:
0.00 Introduktion
0.30 Grundinställningar
1.40 Default-läge
2.40 Self Consumtion – egenanvändning av solel
4.30 Peak Shaving – kapa effekttoppar
6.15 Scheduling – planera för optimal användning

Stödtjänster

För att sälja stödtjänster till elnätet behöver du ett Ferroamp-system med ett batteri. Du kan använda batteriet till andra uppgifter i fastigheten samtidigt som du säljer stödtjänster men det krävs att man gör vissa inställningar för att fördela kapaciteten mellan de olika funktionerna. 

Tjänsten för att delta på stödtjänstmarknaden med ett Ferroamp-system erbjuds i dagsläget av Varberg Energi och heter ”Flex Batteri”. Du måste bli elhandelskund hos Varberg Energi för att använda tjänsten.

Så här funkar stödtjänster

För att sälja stödtjänster med ett Ferroamp-system behöver du anmäla dig till Varberg Energis erbjudande ”Flex Batteri”.

Tjänsten kommer att finnas tillgänglig i alla elområden när en tillräckligt stor portfölj av system anmält sig. Till en början gäller det elområde 3 (utom Gotland) men ambitionen är att kunna lägga till övriga elområden inom kort.

Det går att anmäla sig till tjänsten för alla som har ett Ferroamp-system med ett PSM och ESS-batteri. På sikt kommer det även att fungera med Pylontech H1/M1.

De system som först kommer att aktiveras är mindre system med följande specifikationer:

– 1 st EnergyHub (Både Wall och XL-enhet fungerar men ej flera XL-enheter i ett rackskåp)
– Max 3 st solsträngsoptimerare (SSO)
– 1 st batterisystem  

För att släppas in i den budbara portföljen genomgår systemet ett systemtest. Varje Ferroamp-system är unikt och svaren kan därför variera. Om man ligger nära gränsen för systemkraven och till exempel har tre SSO:er kan storleken och längden på kablar spela roll. Ferroamp arbetar för att minimera denna typ av begränsningar.

Specifikationen för vilka system som släpps på kommer att utvecklas över tid för att täcka in fler konfigurationer av Ferroamp-system i ett större geografiskt område och det går alltså att anmäla intresse redan nu oavsett hur stort system du har.

För att sälja stödtjänster behöver du bli elhandelskund hos Varberg Energi och anmäla dig till deras tjänst ”Flex Batteri”. Det gör du här: 

När du anmäler dig till tjänsten behöver du uppge ditt Ferroamp ID som du hittar i EnergyCloud på första sidan under ”Systeminformation”.

Du måste också se till att begränsning av import och export är avaktiverade  så att  anläggningen kan genomgå ett systemtest. 

Om systemet godkänns får du besked från Varberg Energi och kan sedan invänta aktivering av tjänsten.

När tjänsten väl aktiveras behöver vissa inställningar göras i EnergyCloud.

+State of Charge (SoC) behöver ställas in så att det alltid finns kapacitet för stödtjänster. Värdena brukar uppskattningsvis ligga på ungefär SoC%min: 30% och SoC%max 80% men avgörs av storleken på batteriet. Se uträkning nedan.

+ Knapparna ”Begränsa import” och ”Begränsa export” ska vara inaktiverade (grå).

Värdena för State of Charge ställs in under ”Batterinivå (SOC)” i Systemkonfiguration i EnergyCloud. Värdena räknas ut med formlerna:

Nedre gräns: 10% + (Batterieffekt (kW)/3)/Lagringskapacitet (kWh) 

Övre gräns: 100% – (Batterieffekt (kW)/3)/Lagringskapacitet (kWh) 

Exempel:  

Ett ESS-batteri med lagringskapacitet 7 kWh och laddningseffekt 4kW 
4/3= 1,33 

1,33/7=0,19=19% 

Nedre gräns= 10% + 19% = 29%  

Övre gräns= 100% – 19% = 81% 

Du kan fortsätta att använda Ferroamp-systemet samtidigt som du bidrar med stödtjänster. Utöver de korta stunder då elnätet behöver stöd kommer dina egna inställningar styra användningen.

Vissa funktioner begränsas dock av de nödvändiga inställningarna som beskrivs ovan:

– Längre urladdningar av batteriet. Med ett mindre tillgängligt SoC-område minskar energimängden som är tillgänglig för urladdning och batteriet kan alltså inte ladda ur under lika lång tid.

– Elbilsladdning. Om du styr elbilsladdning via OCPP i EnergyCloud kommer du inte längre kunna välja att enbart ladda med solel eller för att undvika att ladda vid effekttoppar. Däremot kan systemet fortfarande agera lastvakt mot huvudsäkringen.

– Du kan inte helt avstå från att leverera solel till elnätet eftersom exportbegränsningen måste vara avstängd.

– Extern styrning av Ferroamp-systemet kommer inte att fungera men det kommer fortfarande gå att läsa av data från systemet i andra system. 

– Inställningen ”Peak Shaving” fungerar inte samtidigt som man säljer stödtjänster.

Ferroamp arbetar fortlöpande med att minimera begränsningarna så att du ska kunna använda så många funktioner som möjligt samtidigt.

I Varberg Energis app kan du se hur mycket du tjänat in på stödtjänster. Du ser det också på elräkningen.

Om du under en period vill prioritera annan användning av batteriet än stödtjänster behöver du inte pausa tjänsten. Om du ändrar SoC-värden eller ställer in begränsningar av import och export går dessa inställningar före stödtjänsterna och din anläggning kommer inte att ingå i de bud som läggs på marknaden. När du vill vara med igen är det bara att ändra tillbaka.

Om du helt vill avsluta tjänsten säger du upp den hos Varberg Energi. 

Se vilka inställningar du behöver göra i EnergyCloud för att använda stödtjänster och hur du räknar ut SoC-värden.

Fasbalansering

Utnyttja Ferroamps dynamiska fasbalansering (ACE) för att skydda huvudsäkringarna och för en effektiv och smidig elbilsladdning. Inställningarna görs i EnergyCloud.

Om fasbalansering

Fasbalansering, även kallat ACE (Adaptive Current Equalization), innebär att EnergyHub flyttar ström mellan de tre inkommande faserna i fastigheten för att den förbrukade strömmen i fastigheten ska vara jämnt fördelad mellan faserna. Den motverkar på så sätt fasobalanser som uppstår när en av faserna är högre belastad som en följd av att många elektriska komponenter har installerats på samma fas. Läs mer om fasbalansering.

Om fasbalansering ska användas för att skydda huvudsäkringen ska strömströskelvärdet i EnergyCloud ställas på cirka 70-80 procent av storleken på huvudsäkringen. Om fasbalansering används för att göra plats för elbilsladdning rekommenderar vi att strömtröskelvärdet sätts minst 8A under nivån på huvudsäkringen. Läs mer om inställning av fasbalansering.

Kort introduktion till hur du använder i Fasbalansering och hur du ställer in det i EnergyCloud.

Innehåll:
0.00 Introduktion
0.20 Så funkar fasbalansering
1.00 Läs av belastningen på faserna
1.50 Realtidsvyn
2.15 Ställ in nivå för fasbalansering
3.25 Elbilsladdning med fasbalansering

Elbilsladdning med Ferroamp

Fasbalansering ger utrymme till elbilsladdning i fastighetens elsystem. Elbilsladdning kan också helt integreras och styras i EnergyCloud genom något som kallas OCPP. Då kan man förutom fasbalansering också lastbalansera för att minska effektuttaget eller välja att bara ladda bilen med egen producerad solel. 

Om elbilsladdning

Alla växelströmsladdare fungerar tillsammans med Ferroamp-systemet. För full integration där elbilsladdningen kan styras från EnergyCloud krävs att laddboxen är kompatibel med kommunikationsprotokollet OCPP 1.6-J. Läs  mer om OCPP och vilka laddboxar som är kompatibla.

Genom att koppla laddboxen till Ferroamp-systemet så blir laddboxen en del av den optimerade styrningen som även kan innefatta batterier och solpaneler vilket ökar möjligheterna till en smart elanvändning i fastigheten.

Du får en överblick över samtliga komponenter systemet och kan  på ett enkelt sätt se till att solpaneler, batteri och elbil och elnätsanslutningen jobbar med varandra och inte mot varandra. Se film som förklarar fördelarna.

Ferroamp-systemet kan styra laddboxar för laddning av elbilar genom kommunikationsprotokollet OCPP 1.6-J. 

Kommunikationen sker genom det lokala nätverket i fastigheten. För att kunna styra din laddbox i Ferroamp-systemet krävs det att laddboxen har implementerat lokal OCPP 1.6-J korrekt samt att laddboxen tillåter att ett externt system styr laddningen av bilen.

Styrning av laddboxen sker då i webportalen EnergyCloud. Notera att det innebär att det ersätter styrningen i laddboxens egen app. Beroende på laddboxtillverkare begränsas eller upphör funktionaliteten i laddboxens app.

Se filmen ”Elbilsladdning med OCPP: Del 3: Inställningar” eller läs mer om hur OCPP fungerar.

Lathund för elbilsladdning via OCPP

Lär dig mer om hur elbilsladdning med OCPP fungerar i EnergyCloud och hur man gör inställningarna.

Innehåll:
0.00 Introduktion
0.10 Skydda huvudsäkringen
0.36 Begränsa importen från nätet
1.05 Fasbalansera
2.05 Ladda med solel
2.35 Schemaläggning

Ferroamp App

I Ferroamps app kan du i realtid följa vad som händer i systemet och få en överblick över elanvändning och elproduktion. Appen är kompatibel med följande operativsystem för iPhone iOS 16, 17 och Android 10, 11, 12, 13, >13.

Om Ferroamp App

Ja. Appen är under ständig utveckling och fler funktioner kommer att tillkomma allteftersom. Har du önskemål om vilka funktioner du saknar? Vänligen använd den inbyggda feedback funktionen i appen.

Nej, vi rekommenderar istället att man använder EnergyCloud på läsplattor och tablets. 

EnergyCloud finns kvar som en mobilanpassad sida med all information tillgänglig precis som på datorn och som fungerar utan problem i och anpassar sig till just din mobiltelefon eller surfplatta.

För att snabbt kunna nå din anläggning i EnergyCloud från din telefon kan du ladda ner och spara EnergyCloud som en ikon på hemskärmen. Det blir då tillgängligt precis som en vanlig  app i telefonen. Läs mer om hur du gör i Kunskapsdatabasen.

 

Kundsupport

Om något i Ferroamp-systemet inte fungerar följer du åtgärdstrappan nedan.

Åtgärdstrappa

Sök svar i Kunskapsdatabasen. Där finns beskrivningar av olika typer av fel som kan uppkomma och i Driftstatus kan du se om det är några allmänna störningar som kan orsaka problemen.

Många av de fel som tillfälligt kan inträffa löses enkelt genom att både uppkopplingen mot nätet och själva EnergyHub startas om.

Starta om routern enligt tillverkarens anvisningar.

Starta om EnergyHub enligt följande:

1. Bryt strömmen från elnätet till EnergyHub. Det finns ofta en separat brytare som är märkt EnergyHub, Microgrid eller liknande. Om det inte finns en sådan brytare kan fastighetens huvudbrytare användas. 

2. När brytaren slås av ska displayen på EnergyHub slockna. 

3. Vänta 5 minuter. 

4. Slå på brytaren igen

Om en omstart inte löser problemet kontaktar du den installatör som installerat systemet. 

Ferroamps support riktar sig främst till installatörer och funkar smidigast om vi får kontakt med en installatör på plats för att kunna lösa problemet.

Om du inte får tag på din installatör kan du skicka in ett ärende själv.