Solsträngsoptimerare
Smartare solpanelsystem

Optimering av solceller i likspänningsnät

Ferroamps Solsträngsoptimerare, förkortad SSO, används för att ansluta solceller till EnergyHub-systemet. När SSO vann det prestigefyllda innovationspriset i solelklassen under 2020 års Intersolar konferens kallade man den för den första solcellomvandlaren för likspänningsnät. SSO är en smart vidareutveckling av den traditionella MPPT ingången i traditionella växelriktare. Fördelen med att solenergin kopplas in i Ferroamps likspänningsnät, är att all solel, oavsett var panelerna placeras och vilken typ av paneler som används, kopplas in som en gemensam produktionsresurs så att vi kan använda mindre kablar och dessutom styra hur vi använder denna energi på bästa sätt. Solsträngsoptimeraren är en unik produkt på marknaden och har utvecklats för att dra full nytta av möjligheterna i Ferroamps EnergyHub likströmsnät. Våra solsträngsoptimerare är funktions- och marknadsledande avseende funktion, verkningsgrad, flexibilitet och säkerhet.

Solsträngsoptimeraren erbjuder ett nytt flexibelt sätt att planera, installera, övervaka och underhålla solcellsanläggningar. Varje optimerare har inbyggd MPP funktionalitet som säkerställer att varje panel producerar maximalt och den har dessutom ett flertal inbyggda säkerhetsfunktioner. Den stänger till exempel ned helt och hållet vid strömavbrott eller vid användande av brandmansbrytare. SSO övervakar och stänger ner ”sin sträng” om det skulle uppstå fel som orsakar farlig läckström mot jord, som t ex en sprucken eller trasig panel. Installationer kan utföras med 1-64 strängar med maximal säkerhet och kontroll och kan även byggas ut när behoven ökar.

Maximalt nyttjande

Ferroamps solsträngsoptimerare levererar ut samma spänning (760V) oavsett vad du har in. Detta gör att man kan koppla ihop flera Solsträngsoptimerare. Hur många solpaneler som kan kopplas till varje solsträngsoptimerare beror på panelens specifikation.

Tack vare den senaste kiselkarbidtekniken är verkningsgraden på hela 99,5% för maximalt utnyttjande av solenergin. Anslut direkt till Ferroamps likströmsnät så solenergi kan lagras eller användas direkt. Detta ger största möjliga flexibilitet och minsta möjliga förluster.

Ett utbyggbart system

Installationen görs enkelt genom att koppla SSO-enheterna till DC-länken med två ledningar. En hög DC-länkspänning möjliggör tunna ledningar och mycket enklare kabelförvaltning. DC-länken innebär också att färre kablar går från panelerna till omformaren. SSO kopplar in en egen solslinga och ser till att den fungerar i systemet. Skulle det finnas behov att lägga till mer solceller på nya ytor så går det bra att lägga till det i samma likspänningsnät. På så sätt kan luckor i produktionstimmar fyllas eller nya ytor beläggas med tex solceller som solskydd. De nya solcellerna läggs enkelt till i systemet. EnergyHub tar hand om styrningen.

Smart och dynamisk styrning

SSO är utrustad med kontrollelektronik som möjliggör automatisk fjärrstyrning. DC / DC-omvandlaren stängs automatiskt av och kopplar bort solsträngen om EnergyHub kopplas ner. SSO styrs av en liten lokal dator som vet vad som förväntas i varje stund. Ett Ferroamp-system kan t ex styra ner produktionen om det behövs för att skydda en huvudsäkring. En anläggning som i normala fall har lokala laster som konsumerar den energi som produceras kan i vissa lägen behöva bromsas om dessa laster inte fungerar eller är i drift. Detta kan vara viktigt för industrier eller skolor som generellt vill ha solelproduktion som kan användas i normal drift, men som under helger eller semestrar hamnar i riskzonen för att producera för mycket. 

 

 

Framtidssäker
SSO kan hantera strängspänningar upp till 720 Vmpp, den kan klara upp till 12,5 Ampp och har en verkningsgrad på över 99,5%. En hög DC-länkspänning möjliggör tunna ledningar och mycket enklare kabelförvaltning. DC-länken innebär också att färre kablar går från panelerna till växelriktaren.
Varje SSO kan bara leverera 12,5A så det betyder att man kan klara alla installationer med en 1kV kabel med tre ledare (plus, minus och en jordledare) 3 x 2,5mm2 mellan SSO och vår DC fördelningscentral. Det blir säkert, snyggt och lätt att installera.
Det mesta i EnergyHub systemet bygger på mjukvara. Detta gör att nya funktioner och förbättringar kan laddas ner över internet för att förbättra eller anpassa funktionen efter behov.

Ökad säkerhet
SSO har en inbyggd jordfelsbrytare som kopplar bort slingan från systemet om den upptäcker något elektriskt fel i solpanelerna. Detta kan hända vid produktionsfel, sättningar eller om någon t ex kastar sten på panelerna. SSO innehåller reläer som kopplar bort solcellerna fysiskt om anläggningen kopplas ner eller om man använder en fjärrstyrd nödbrytare om detta skulle behövas vid t ex brand. Hela likspänningsnätet blir då helt strömlöst.
Tack vare den teknik som är inbyggd i liksspänningsnätet kan vi använda oss av säkringar för alla kablage. Detta är en stor skillnad mot andra solväxelriktare där kablarna mellan paneler och växelriktare kan orsaka en ljusbåge om isolering skulle bli skadad. Om man placerar SSO så nära panelerna som möjligt blir i princip alla kablar säkrare. Det är alltid farligt med elektricitet men ett Ferroamp system blir i princip lika säkert som ett växelströmsnät med säkringar och sektioneringsbrytare.
SSO kan monteras alldeles intill solcellerna och den klarar både vatten och värme. Med SSO vid panelerna så blir installationen så säker som möjligt.

Mer information

SSO Single 8kW

SSO Single 8kW används på solsträngar upp till 8kW.

SSO Single
8kW

SSO levererar ut samma spänning (760V) oavsett inspänning. Detta gör att fler solslingor kan kopplas ihop in i ett likspänningsnät. SSO hanterar en blandning av panelytor i olika instrålningsvinklar.