Sekretesspolicy

Vi vill att du som besökare av Ferroamps hemsida och sidor på sociala medier, ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I denna policy beskriver vi hur vi, som personuppgiftsansvarig (enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen), behandlar dina personuppgifter som du tillhandahåller oss via hemsidan eller på våra sidor på sociala medier. Längst ner finns även information om dina rättigheter rörande dina personuppgifter och hur du kan göra dem gällande.

Har du några frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller denna policy, kan du när som helst kontakta oss via e-post till peter.soderberg@ferroamp.se.

Alternativt skicka brev till:

Ferroamp AB (publ),
Odlingsgatan 7B, 174 53 Sundbyberg, Stockholm

 

HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Från dig. De uppgifter vi samlar in från dig är typiskt sett den information du tillhandahåller oss i samband med att du kommunicerar med oss via hemsidan.

Från andra källor. När du går in på vår hemsida samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet) med hjälp av cookies och liknande tekniker som pixeltaggar. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i avsnitt 7.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Vi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du kontaktar oss. Vi använder framförallt dina personuppgifter för att kommunicera med dig och marknadsföra oss mot dig. De uppgifter vi behandlar är:

 • Kontaktuppgifter. Med andra ord, ditt namn, e-postadress, telefonnummer och ort. Företagsrelaterad information, om du är företagskund. Närmare bestämt, information om det företag du arbetar för, inklusive företagsnamn, din titel, arbetsplats och, om tillämpligt, information om din rätt att representera företaget.
 • Personnummer, i de fall du har enskild firma. Då samlar vi in ditt personnummer, eftersom det är detsamma som ditt organisationsnummer.
 • Kommunikationsdata. Med det menar vi de uppgifter som du inkluderar i dina e-postmeddelanden till oss eller som du annars tillhandahåller oss genom kommunikation på vår hemsida eller våra sidor på sociala medier. Exempelvis behandlar vi den information du tillhandahåller oss i formulären på vår hemsida eller på våra sidor på sociala medier.
 • Information rörande solceller och energilager. Kort och gott, den information du tillhandahåller oss rörande dina solceller, exempelvis solcellsstöd och energilager.
 • Aktivitets- och enhetsinformation. För att kunna erbjuda en så anpassad hemsida som möjligt för din enhet, samlar vi in IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Vidare samlar vi in information om aktivitet på hemsidan såsom vilka externa sidor en besökare kommer ifrån, vilka söktermer som används, tid spenderad på en sida och vilka undersidor som besöks mest frekvent.
  Även om vi i normalfallet inte kommer att kunna identifiera dig via denna information, kan ibland individer urskiljas från denna typ av tekniska information.
 • Känsliga personuppgifter. Samlar vi bara in om du tillhandahåller oss med sådan information, och endast i den utsträckning det är nödvändigt och berättigat för oss att använda sådana uppgifter. Exempelvis behandlar vi dina matpreferenser och/eller allergier, om du tillhandahåller oss med sådan information inför ett evenemang vi anordnar.

 

VARFÖR OCH MED VILKA LAGLIGA GRUNDER?

 • Kommunikation. Dina personuppgifter används för att kommunicera med dig. Den behandling som görs är i vårt berättigade intresse då det är nödvändigt att behandla informationen för att effektivt kommunicera med dig, exempelvis svara på frågor du har ställt till oss.
 • Marknadsföring. Med ditt samtycke kommer din kontaktinformation att användas för att skicka nyhetsbrev, information om våra produkter och tjänster eller evenemangsinbjudningar till dig. Denna behandling stödjer vi på ditt samtycke.
  Du har en villkorslös rätt att förbjuda direktmarknadsföring, samt dra tillbaka ditt samtycke för cookies som placerats på din enhet. Om du inte vill få marknadsföring från oss, vänligen använd de instruktioner vi gett dig i e-postmeddelandet du fått från oss, eller kontakta oss direkt.
 • Skicka den information du har efterfrågat. Detta rör om du har angett din e-postadress för att exempelvis prenumerera på nyhetsutskick från oss, få en publikation från oss eller dylikt. Detta gör vi grundat på ditt samtycke.
 • Evenemang. Om du deltar på ett av våra evenemang, behandlar vi de personuppgifter vi behöver om dig för att kunna planera, administrera och genomföra det evenemanget, grundat i en intresseavvägning. Om du tillhandahåller oss hälsoinformation inför evenemanget såsom allergier, behandlar vi den informationen baserat på ditt samtycke
 • Om du har enskild firma, identifikation. Om du har enskild firma behandlar vi personnummer som en del av den information vi behandlar om ditt företag och för att kunna identifiera dig som representant för sådant företag. Detta är nödvändig för en säker identifiering och för vårt berättigade intresse av att kunna identifiera våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.
 • Utveckla vår hemsida. Vi samlar in information om aktivitet och besök på hemsidan för att kunna utveckla hemsidan. Denna behandling är baserat på ditt samtycke du angivit för placering av cookies och liknande tekniker.
 • Regelefterlevnad. Då vi är skyldiga att följa svensk lag kommer dina personuppgifter att behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföring eller rapportering till myndigheter.
 • Skydd av Ferroamp AB (publ), dig och andra. Vi kan behandla dina personuppgifter om det behövs för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter, affärsintressen eller andra legitima intressen. Det kan t.ex. behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss. Det är nödvändigt för att skydda dig och andra samt för andra berättigade intressen, såsom vårt intresse av att kunna försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.
 • Företagsöverlåtelse. I det fall vi, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.

 

DELAR VI MED OSS AV DINA UPPGIFTER?

Ja, med vissa pålitliga personer och aktörer delar vi dina personuppgifter om nödvändigt. Dessa är:

 • Personer som arbetar hos oss eller för oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos eller för oss, men detta gäller bara de personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
 • Tjänsteleverantörer. Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera våra tjänster och produkter. Vi använder leverantörer som tillhandahåller molntjänster för lagring, support, mailutskick samt analysverktyg. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med catering- och/eller eventpersonal om det behövs för att administrera den mat som serveras på ett evenemang och deltagarlista.
  Myndigheter och i rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. Detta gäller om det krävs av oss för att följa lagen, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.
 • Företagsöverlåtelse. I det fall vi i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter behövas delas med eller överföras till parter som är involverade i den processen.
 • Övriga parter. Dina personuppgifter kan även delas med andra parter, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

 

VAR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till företag utanför EU/EES, exempelvis om vi använder oss av en tjänsteleverantör med säte eller server utanför EU/EES. Du bör känna till att andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EES som ibland kan innebära ett sämre skydd. Vi väljer dock alltid våra tjänsteleverantörer med omsorg och vidtar nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter alltid erbjuds en adekvat skyddsnivå i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa åtgärder är exempelvis att vi ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller att mottagaren befinner sig i ett land som EU-kommissionen bedömt har en adekvat skyddsnivå. Kontakta oss gärna om du vill veta om dina personuppgifter överförs utan EU/EES och i så fall vilka skyddsåtgärder vi tillämpar vid överföringen.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna. Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift och ändamål. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål, till exempel kan en uppgift sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften. Personuppgifter som behandlas med ditt samtycke som laglig grund raderas om du återkallar ditt samtycke eller när dina uppgifter anonymiseras. Notera att detta dock inte påverkar vår rätt att behandla uppgifterna innan återkallelsen. Dina uppgifter kan också komma att sparas en längre tid om det krävs enligt lag, till exempel lagar om beskattning och bokföring. Dina uppgifter kommer i så fall bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter.

 

COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER

Vi använder oss av cookies och liknande tekniker (pixeltaggar) på vår hemsida, för att säkerställa att hemsidan fungerar korrekt och spara vissa angivna preferenser. Vi använder även cookies för att analysera din navigering på hemsidan så att vi kan få en bättre bild av hur vi kan förbättra hemsidan. Detta görs dock anonymiserat och vi kan inte koppla just dig till aktiviteterna på hemsidan. Se vår cookiepolicy här.

För statistik över bl.a. antal besökare och hur besökare navigerar på hemsidan använder vi Google Analytics och Google Tag Manager. All information som vi får in genom dessa cookies är aggregerad och anonym och används för att analysera och förbättra hemsidans prestanda samt för att utveckla de produkter och tjänster vi erbjuder. För mer information om Google Analytics och personuppgiftsskydd, vänligen klicka här. För att inaktivera dessa cookies vänligen klicka här.

Vi använder även “Facebook Pixels” på din dator eller mobila enhet för återannonsering. Med det menas att pixeltaggar används för att vi ska kunna marknadsföra oss på Facebook baserat på hur användare besökt hemsidan och för att skapa riktade marknadsföringskampanjer till en viss kategori av Facebook-användare. För att läsa mer om Facebooks behandling av personuppgifter, särskilt vad gäller användningen av en ”Facebook pixel”, vänligen klicka här.

Du kan kontrollera och hantera användningen av cookies i din webbläsares inställningar (det är dock inte säkert att du kan göra det i webbläsare på mobila enheter).

Därtill kommer viss information, s.k. loggfiler, att överföras. Detta är en fil som innehåller datorns/mobila enhetens logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enheten. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler på servern. Denna information är dock anonym och kan inte härledas till dig som person.

 

EXTERNA LÄNKAR OCH WEBBPLATSER

På webbplatsen finns länkar till andra webbplatser och sociala medieplattformar. Bolaget månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen och följande sociala medieplattformar:

https://www.linkedin.com/company/ferroamp/

https://www.facebook.com/Ferroamp/

https://www.youtube.com/c/FerroampElektronikAB/

https://www.mynewsdesk.com/se/ferroamp-ab

https://career.ferroamp.com/

 

VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER?

 • Få information om och tillgång till din data. Du kan när som helst begära information om vi behandlar dina personuppgifter och hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. samt få en kopia av dina personuppgifter. Den första kopian du begär får du alltid gratis. Vid upprepade och orimliga förfrågningar om kopior kan vi dock komma att ta ut en administrativ avgift.
 • Invända mot en behandling vi gör. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen och vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling. Du kan kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts för de behandlingar som vi grundar på våra berättigade intressen. Du har därtill en villkorslös rätt att invända mot direktmarknadsföring.
 • Radera dina personuppgifter. Du har rätt att begära att en uppgift om dig raderas om uppgiften inte längre är nödvändig för syftet som den samlades in eller på annat sätt behandlas för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgiften.
 • Rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Begränsning av en behandling vi gör. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.
 • Återkalla ett samtycke du givit oss. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen.
 • Flytta din data till en annan personuppgiftsansvarig. Du har, i vissa fall, rätt att få ut de personuppgifter som vi behandlar om dig för att uppfylla vårt avtal med dig för att kunna överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om du begär att vi begränsar eller raderar dina personuppgifter kan det påverka eller hindra viss användning av våra tjänster. Du bör även känna till att det kan finnas lagregler, men även skydd för andras intressen som begränsar dina rättigheter. T.ex. kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter.

 

UPPDATERINGAR I POLICYN

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida. Om några betydelsefulla ändringar görs kommer du att informeras om detta på vår hemsida eller på annat lämpligt sätt.

Senast uppdaterad: 2023-04-20