Fördjupningsartikel

Likströmsnätet

En av de största skillnaderna på Ferroamp-systemet och andra lösningar för att integrera solceller, batterier eller elbilsladdning i elsystemet i en fastighet är själva likströmsnätet.

Minskade energiförluster

Traditionellt används växelström i fastigheter något som varit naturligt eftersom det är växelström som levereras från elnätet. Utvecklingen av kraftelektronik de senaste 20 åren och introduktionen av solceller, batterier för energilager och elbilar har dock gjort fördelarna med likström tydligare. Varvtalsstyrda elmotorer liksom solceller och batterier använder idag liksström. Eftersom varje omvandling fram och tillbaka mellan likström och växelström ger upphov till energiförluster finns det mycket att vinna på att dessa resurser kopplas ihop med ett likströmsnät för att minimera antalet omvandlingar. 

Energiflödet mellan komponenterna och ut till det omgivande växelströmsnätet styrs utifrån spänningsnivåerna i likströmsnätet så att man utifrån enkla inställningar till exempel kan styra hur och när ett batteri ska laddas upp eller ladda ur från solcellerna eller från elnätet. 

Ferroamps liksströmsnät, eller DC-nät som det också kallas, använder sig av en spänningsnivå på 760V vilket ger ett effektivare utnyttjande av kablar och utrustning. Mängden metall som används kan minska med 50-70 procent jämfört med motsvarande växelströmsnät. Med mindre behov av råvaror blir också koldioxidavtrycket betydligt mindre särskilt på en större anläggning med långa kabeldragningar.

Öppet för framtida möjligheter

Med ett likströmsnät är det också enkelt att bygga ut anläggningen när behoven eller de tekniska förutsättningarna ändras. Det kan handla om att bygga ut solcellsanläggningen eller lägga till batterier. Det öppnar också upp möjligheter för att lägga till helt andra komponenter i framtiden.

En stor del av de apparater som används i hemmet går på likström. Det gäller till exempel LED-belysning, kyl och frys, laptops och inte minst batterierna i elbilar. Idag är de försedda med egna omvandlare som skapar energiförluster. Att koppla dem direkt till likströmssidan skulle minska energiförlusterna från solceller och energilager och även omvandlingen från växelströmsnätet göras effektivare om den skedde på ett samlat ställe.

Elbilsladdning med likström

När det gäller elbilsladdning sker den i Ferroamp-systemet idag med växelström som konverteras av bilens ombordladdare till likström. På sikt kommer man i stället att kunna ladda mer effektivt genom att koppla elbilsladdaren direkt till likströmsnätet vilket kommer göra det möjligt att ladda med högre effekt eftersom man då inte begränsas av kapaciteten i ombordladdaren.

För vem?