Kundservice för BRF och fastighetsägare

Jag vill köpa era produkter

Allmänna frågor

Vanliga frågor

Fasbalansering, även kallat ACE (Adaptive Current Equalization), innebär att EnergyHub flyttar ström mellan de tre inkommande faserna i fastigheten för att den förbrukade strömmen i fastigheten ska vara jämnt fördelad mellan faserna. Fördelarna med detta är bland annat att:

  • Det förhindrar att huvudsäkringen löser om en förbrukningen på en av faserna blir för hög.
  • Det möjliggör drift av en enfaslast som drar mer ström på en fas än vad huvudsäkringen är märkt för, t.ex. enfasladdning av en elbil. 
  • Det tillgängliggör maximalt med utrymme för trefasladdning av en elbil genom att all övrig förbrukning fördelas jämnt mellan faserna. 

 

Läs mer här.

EnergyHub-systemet har öppna API:er och ett flertal integrationsmöjligheter. Bland annat finns möjlighet att styra ett flertal laddboxar genom kommunikationsprotokollet OCPP 1.6-J. Det finns också möjlighet att integrera med andra styr- och visualiseringssystem. Läs mer här.

Det är olika typer av tjänster som nätägarna köper in för att hålla nätet i balans. Dels finns lokala flexibilitetsmarknader dels finns det ett antal balantjänster för att upprätthålla frekvensen i elnätet. De senare handlas upp av Svenska kraftnät av elproducenter och större elförbrukare som mot betalning kan öka eller minska sin produktion respektive konsumtion. Nu öppnas även marknaden för mindre aktörer som bostadsrättsföreningar och villaägare som kan delta på marknaden genom att deras resurser för elproduktition och lagring kan samlas av så kallade aggregatorer. Aggregatorn kan då gå in och styra resurserna och till exempel starta laddning av batterier när det finns ett överskott på produktion i elnätet eller, tvärt om, ladda ur dem om det  är underskott.

Den tjänst som just nu ger mest betalt kallas FCR-D och handlar om att låta resurser finnas tillgängliga om det uppstår en plötslig störning i nätet. Om en störning uppstår kan till exempel  ett batteri köras i några sekunder eller minuter tills större kraftverk hunnit justera sin produktion. Batteriägaren får betalt för den tid batteriet funnits tillgängligt, oavsett om det använts eller ej.

Ferroamp utvecklar förnärvarande sitt system för att delta på denna marknad tillsammans med Varberg Energi.

PowerShare är Ferroamps patenterade teknik för att dela el mellan fastigheter. Det är ett sätt att utvidga det likströmsnät som kopplar ihop solpaneler och batterier så att flera EnergyHub-enheter också kopplas ihop. Det kan ske mellan byggnader och därigenom kan solelsproduktionen och lagringskapaciteten i batterierna användas gemensamt. Man får då ett större styrbart system där resurserna kan utnyttjas mer effektivt, egenanvändning av producerad solel ökar och belastningen på det omgivande elnätet minskar. Läs mer om fördelarna med PowerShare.

EnergyHub har samma funktioner som de flesta andra hybridväxelriktare och kan alltså styra både solcellsanläggningen och batteriet. Men EnergyHub är inte bara en växelriktare utan hjärtat i Ferroamp-systemet som ger fler möjligheter och en helt annan flexibilitet än en vanlig hybridväxelriktare.

Fasbalansering – gör det möjligt att använda hela fastighetens elsystem effektivare vilket till exempel bidrar till snabbare och stabilare elbilsladdning.

Istället för att koppla solceller och batteri direkt till växelriktaren sker anslutningen via ett likströmsnät. Det gör det möjligt att skala upp systemet efterhand utan att behöva köpa nya växelriktare. Man kan komplettera med fler SSO:er om man behöver fler solceller eller lägga till batterier.

Du får tillgång till sekundupplöst mätdata av allt från effektuttag till producerad solel på strängnivå och data över batteriets prestanda som visualiseras i siffror och grafer i EnergyCloud så att du kan anpassa din energi och effektanvänding och få beslutsunderlag för kommande investeringar i elsystemet.

Få hybridväxelriktare klarar storlekar på 50-80kw utan att det behövs en separat växelriktare för energilagret. Läs mer här.

Jag har ett Ferroamp-system

Frågor och driftsinformation

Är det något som inte fungerar?

EnergyCloud