EnergyHub
Systemet som
förändrar allt

Ett nytt sätt att tänka

De flesta byggnaders elsystem är, precis som resten av elnätet, växelströmsbaserat. Detta trots att det mesta som drar el i byggnaden faktiskt använder likström vid slutanvändningen. Filosofin är lika enkel som genial. En central nod, EnergyHub, kopplar i ett lokalt likströmsnät samman solceller, elbilsladdning och energilagring med fastighetens andra elförbrukare. Det ger minimala omvandlingsförluster och maximal styrbarhet. Men det finns fler fördelar än så.

Elektrifieringen i samhället pågår redan i snabb takt och ökar därmed belastningen på elnäten, med effektbrist som följd. Vi står inför ett systemskifte där EnergyHub-systemet är en möjliggörare i energiomställningen.

Ferroamps EnergyHub-system erbjuder ett nytt framtidssäkert sätt att integrera solenergi, energilagring, elbilsladdning och likströmslaster i ett system med intelligent styrning och realtidsövervakning.

EnergyHub, dirigenten i systemet, kopplar samman solsträngsoptimerare, likströmslaster och energilager via ett lokalt likströmsnät. Omvandlingen mellan elnät och likströmsnät sker i EnergyHub på en plats vilket gör att energi kan överföras på ett effektivt sätt och med minimala förluster jämfört med traditionella system.

Systemet kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter. EnergyHub-systemet har hög flexibilitet och är lätt att bygga ut om man vill expandera med fler solpaneler, ökad lagringskapaciteten eller i en nära framtid addera en DC laddare för elbilar.

Systemets uppbyggnad

Filosofin är lika enkel som genial. En central nod, EnergyHub, kopplar samman solceller, elbilsladdning och energilagring med andra de andra elförbrukarna i fastigheten. Detta sker primärt med likström (DC) som till skillnad mot växelström (AC) gör att energin överförs mer effektivt och med mycket små förluster.

Fasbalansering

Ferroamps patenterade fasbalanseringsteknik ACE – Adaptive Current Equalization, möjliggör en effektivare användning av en fastighets elnätanslutning. EnergyHub överför energi mellan fasledarna för att öka utrymmet mellan huvudsäkring och laster i huset. Detta utrymme kan antingen användas för att minska din huvudsäkring eller för att öka belastningen, till exempel för effektivare och snabbare elbilsladdning.

PowerShare

PowerShare gör det möjligt att dela energi- och effektresurser mellan flera fastigheter via ett lokalt likströmsnät. Genom att dela på de “bästa soltaken” ökar man egenanvändningen av producerad energi, fördelar nyttan med ett energilager mellan fler byggnader och får därmed kontroll på de anslutna byggnadernas effektuttag.

Komponenter i EnergyHub-systemet

EnergyHub
Dirigenten i systemet

EnergyHub är växelriktaren som reglerar flödet mellan solpaneler, energilager och elnät, samtidigt som fastighetens elförbrukning mäts. EnergyHub fasutjämnar automatiskt fastigheten så du kan byta till en mindre huvudsäkring vilket ger en lägre nätavgift.

Solsträngsoptimerare
Mer sol, helt enkelt

Solsträngsoptimerare används för att ansluta solceller till EnergyHub-systemet. Våra solsträngsoptimerare (SSO) är marknadsledande avseende prestanda i form av verkningsgrad, flexibilitet och säkerhet.

Energilager
Flytta energi i tiden

Energin som lagras i batterier kan användas vid tider då elpriset är högre och då det är kapacitetsbrist i nätet. Köp el från elnätet då den är billigare, lagra i dina egna batterier för att använda vid toppar – så spar du pengar.

EnergyCloud
Mätning på en ny nivå

Mätningar med sekundupplösning av energiproduktion och förbrukning i kombination med uppkoppling till Ferroamps unika molnlösning, EnergyCloud, möjliggör en ny nivå av energitjänster och åtgärder för energieffektiviseringar