Säkringar, faser och fasbalansering - så funkar elsystemet i fastigheten

Anslutningen mellan fastigheten och elnätet sker via huvudsäkringar. De begränsar hur mycket el som kan gå in och ut ur fastigheten vid en given tidpunkt. Den avgör också i många fall kostnaden för abonnemangsavgiften.

När stora elintensiva verksamheter som solelsproduktion och elbilsladdning sker i fastigheterna kan det bli trångt i elledningarna. Det är här fasbalansering kommer in i bilden. 

I Sverige är fastigheterna kopplade till elnätet via tre fasledare. Apparater, belysning och annan elektrisk utrustning kallas för laster i el-sammanhang. De kan ha en fast anslutning till fastighetens elnät (element, värmepumpar eller belysning) eller så ansluts de via vägguttag.

Anslutningarna kopplas till olika gruppsäkringar som är samlade i en elcentral, och fungerar som skydd för fel i apparater och överbelastning. Installatören försöker fördela lasterna och gruppsäkringarna jämnt över faserna efter förväntad belastning.

Anslutningen till det allmänna elnätet görs via huvudsäkringar. Det finns en för varje fasledare och de ska skydda huset mot fel i elnätet och elnätet mot fel som uppstår i huset. Huvudsäkringarna begränsar hur mycket el som kan användas samtidigt i fastigheten. Om huvudsäkringarna ligger på 20 ampere betyder det att det är så hög belastning som kan ligga på respektive fas utan att en huvudsäkring löser ut.

I Sverige används storleken på dessa säkringar ofta för att bestämma kostnaden för att vara ansluten till elnätet.

Fakta: Elnätsabonnemang

Säkringsabonnemang
Avgiften baseras på storleken på huvudsäkringen. Detta är det vanligaste för villor och mindre fastigheter med en säkring på 16-63A. Hur mycket du betalar avgörs alltså av den maximala belastningen du kan ha på elnätet.

Effektabonnemang
Avgiften baseras helt eller delvis på den timme eller de timmar under en månad som du använder som mest el från elnätet. Utformningen av abonnemang skiljer sig mellan olika elnätsbolag men ofta får man ett effektabonnemang om man har en säkring som är större än 63A vilket ofta är fallet i flerbostadshus och andra större fastigheter.

Risk för överbelastning

Eftersom man sällan använder alla apparater i huset på en gång överstiger summan av alla gruppsäkringar i elcentralen värdet för huvudsäkringarna.

Vägguttagen är installerade i grupper där man försöker fördela belastningen jämt över de tre faserna. Eftersom man kan ansluta elintensiva apparater till olika uttag utan att gruppsäkringarna löser ut kan det dock ändå orsaka överbelastning på en fas så att huvudsäkringen går om till exempel värmesystemet går för fullt samtidigt som vitvaror slås på.

Lösningen har traditionellt varit att höja huvudsäkringen vilket ökat den fasta kostnaden man betalar till elnätsägaren. Alternativt har man anpassat sitt beteende och kanske undvikit att tvätta och dammsuga samtidigt.

Elbilsladdning och solel

Frågan har blivit särskilt aktuell när två nya elintensiva funktioner gjort entré i våra fastigheter: Elbilsladdning och produktion av solel.

Elbilsladdning ger en hög och långvarig belastning vilket begränsar utrymmet för andra aktiviteter. De flesta elbilar laddas med trefasladdning som ger en jämn belastning men med hög effekt. Laddhybrider laddas oftast med en fas med upp emot 16 ampere vilket alltså krymper utrymmet kraftigt på den belastade fasen.

Även den el som produceras av en solcellsanläggning går via huvudsäkringarna och konkurrerar alltså om utrymmet i faserna. Att behöva höja huvudsäkring när solceller installeras kan äta upp en del av den vinst man räknat med.

Fasbalansering

Med dynamisk fasbalansering kan man automatiskt flytta energi mellan fasledare så att överbelastade fasledare kan tillföras tillgänglig energi från de andra fasledarna. Man kan då utnyttja utrymmet innanför huvudsäkringen på ett bättre sätt.

I stället för att dimensionera huvudsäkringen efter den högsta ström man räknar med ska kunna passera i en fas kan man dimensionera efter det högsta effektuttaget.

Med Ferroamp-systemet får du full kontroll över fastighetens elflöden och anslutningen till elnätet. Du kan styra elbilsladdning och batteri utefter hur mycket effekt som ska tas från elnätet och hur mycket som ska matas ut till elnätet från solcellsanläggningen samtidigt som fasströmmarna hålls jämna så att ingen enskild huvudsäkring överbelastas.

Fördelar med fasbalansering

Dela insikten

Insikter

Stödtjänster, frekvensreglering och balans i elnätet

Samtidigt som allt fler bostadsrättsföreningar investerar i solceller ökar också intresset för gemensamhetsel där lägenhetsinnehavarna delar på elabonnemanget. Vi reder ut hur det går till, varför det kan vara en bra idé och hur man undviker fallgroparna.

Grönt avdrag

När stora elintensiva verksamheter som solelsproduktion och elbilsladdning sker i fastigheterna kan det bli trångt i elledningarna. Det är här fasbalansering kommer in i bilden.

Säkringar, faser och fasbalansering – så funkar fastighetens elsystem

När stora elintensiva verksamheter som solelsproduktion och elbilsladdning sker i fastigheterna kan det bli trångt i elledningarna. Det är här fasbalansering kommer in i bilden.